VILLREINRÅDET I NORGE


Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon for villreinnemnder og villreinutvalg. Det er 23 villreinområder i Sør-Norge. Forvaltningen lokalt skjer via villreinutvalgene (ett for hvert villreinområde). Villreinnemndene (ni nemnder) er offentlig oppnevnt av Miljødirektoratet. Villreinrådet som interesseorganisasjon, arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov - i et langsiktig perspektiv.

Styret i Villreinrådet er sammensatt av fem representanter fra utvalg og nemnder og har tilsatt sekretær/kasserer, samt redaktør for årboka, Villreinen. Redaksjonsrådet består sju representanter (tre fra Villreinrådet og fire fra forskning/forvaltning). 

Årboka Villreinen har vært utgitt hvert år siden 1986, og distribueres/selges i samtlige villreinområder i Norge.

VILLREINEN er meget nyttig for enhver som interesserer seg for jakt og forvaltning av villrein. I tillegg har årboka også annet stoff fra fjell Norge. I 2015 utgis årboka for 30. gang.

Se: Vedtekter for Villreinrådet i Norge (pdf)

Se: Villreinrådet 2017-2019 (sammensetning)

Se: Møtereferat/høringsuttalelser (til høyre under bildet)

 Villreinrådet/Redaksjonsrådet; møte på Honne i november 2016. Foto: A. Nyaas

Villreinrådet/Redaksjonsrådet; møte på Honne i november 2016. Foto: A. Nyaas

Samarbeidspartnere

 

 

Aktuell rapport:

ØF-rapport 05/2015: "Europeiske villreinregioner"


Villreinen2017

"Villreinen 2017" har vært i salg fra 1. juni. Årboka er på 104 sider og har et stort utvalg av interessante artikler, rikt illustrert. Last ned side 2 innhold (pdf)

Årboka Villreinen har vært utgitt hvert eneste år siden førsteutgaven i 1986. Utgiver er Villreinrådet i Norge, organisasjonen for villreinutvalg og villreinnemnder. Årboka har alltid hatt stor anseelse og er den eneste publikasjonen som årlig formidler ny kunnskap om villreinen i Sør-Norge og på Svalbard.

 

"Villreinen" trykkes i A4-format og er på 104 sider. Pris 110 kr. (inklusive porto)

Bestill årboka. Send e-post til jan.hageland@fjellstyrene.no

"EN VILLREIN ER EN VILLREIN NÅR DEN KAN LEVE I FLOKKER SOM STREIFER OVER STORE OMRÅDER, BRUKER VARIERTE BEITEOMRÅDER OG ER EN DEL AV MENNESKERS OPPLEVELSE OG HØSTING".

(VILLREIN & SAMFUNN, 2004)

Følg villreinen gjennom ett år! Produsert av NINAforskning

 

Villrein møter barrierer på Dovrefjell. Produsert av NINAforskning


 
 

BESTILL, DU OGSÅ....

For bestilling, ta kontakt med Jan Hageland, kasserer i Villreinrådet: Epost